Informace - Přepravní řád | IDEAL-TOUR PRAHA - Cestovní Kancelář

Po - Čt 8:30 - 17 hod, Pá 8:30 - 16 hod +420 224 942 149

Informace

Přepravní řád

Přepravní řád pro nepravidelnou přepravu osob.

Přepravní řád pro nepravidelnou hromadnou přepravu osob (kyvadlovou dopravu, okružní jízdy ve smyslu §2 zák 111/1994) v rámci zájezdů pořádaných CK IDEAL TOUR PRAHA, s.r.o., dále jen CK. Platný a účinný od 1.1.2014, dále je „přepravní řád“

Základní ustanovení
Tento přepravní řád platí pro přepravu osob, věcí a živých zvířat nepravidelnou hromadnou přepravou osob, kterou zajišťuje CK v rámci pořádání zájezdů, případně také pouze jako jednotlivou službu cestovního ruchu ve smyslu zák 159/99 a stanoví práva a povinnosti klienta a CK.
Přepravu poskytne CK klientovi, který se prokáže platnou smlouvou o zájezdu, na základě které je taková přeprava sjednána. Klient se při převzetí cestovní smlouvy přesvědčí, zda byla sjednána podle jeho požadavků.
Za splnění smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení klienta z přepravy řidičem nebo osobou CK, (dále jen „pověřená osoba“).
Klient může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení a to místo, které je mu přiděleno řidičem nebo oprávněným pracovníkem.
Přeprava zvířat je na nepravidelné hromadné přepravě pořádané CK vyloučena

Přeprava zavazadel
Jako příruční zavazadlo má klient právo vzít s sebou do vozidla bezplatně maximálně 2 příruční zavazadla (snadno přenosné věci), které klient má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem klienta. Příruční zavazadlo nesmí přesahovat rozměry 20x30x40 cm. Dopravce neodpovídá za příruční zavazadla a věci uložené v prostoru pro cestující. Ostatní zavazadla musí být umístěna v zavazadlovém prostoru. Bezplatně lze pro jednoho klienta přepravit v zavazadlovém prostoru 2 zavazadla: jejichž rozměry nepřesahují 30x60x100 cm, jejichž celková hmotnost (za obě zavazadla) nepřesahuje 30 kg.
Zavazadla neodpovídající výše uvedeným podmínkám se přepravují pouze v případě že je jejich přeprava sjednána smlouvou o zájezdu, ve které je takové zavazadlo specifikováno. V takovém případě je přeprava nestandardního zavazadla zpoplatněna částkou rovnající se nejméně 30% ceny jízdenky.
Klient je povinen upozornit řidiče na všechna svá cestovní zavazadla umístěná v zavazadlovém prostoru.
Klient je povinen nahlásit řidiči přepravu cenného cestovního zavazadla (za cenné cestovní zavazadlo je podle tohoto řádu považováno zavadlo, jehož cena – rozumí se hodnota zavazadla samotného navýšená o hodnotu všech věcí v zavazadle uložených - přesahuje 8.000,- Kč), nebo zavazadla vyžadujícího uložení v určité poloze. Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 20.000,- nejsou k přepravě přijímána.
Zavazadla v zavazadlovém prostoru musí být označena zavazadlovým lístkem CK nebo jiným způsobem podle kterého by bylo možné jednoznačně určit vlastníka zavazadla. Povinnost označit zavazadlo přísluší klientovi. Zajišťování bezpečné manipulace s těmito zavazadly a dohled na ně přísluší klientovi.
Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné není-li stanoveno jinak.

Poškození a ztráta cestovního zavazadla, reklamace je řešena následovně:
Dojde-li ke ztrátě cestovního zavazadla nebo zjistí-li klient při výdeji cestovního zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost cestovního zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned řidiče nebo pověřeného pracovníka o zjištění stavu cestovního zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu se smlouvou o zájezdu nezbytnou součást reklamace.
Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má klient právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného cestovního zavazadla, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla.
Při poškození cestovního zavazadla má klient právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla.
Odškodnění v případě ztráty cestovního zavazadla nebo škody na cestovním zavazadle způsobené, nemůže převyšovat částku 8.000,- Kč za jedno cestovní zavazadlo, a ne více než 15.000,- Kč na klienta.
CK neodpovídá za škodu na přepravovaném cestovním zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej cestovního zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek:

 • obal neodpovídá povaze přepravované věci
 • obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které obsahem cestovního zavazadla být nesmějí, živá zvířata, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah cestovního zavazadla nepravdivě deklarován
 • obsahem cestovního zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti,
 • nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí
 • jednáním klienta, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného cestovního zavazadla.
 • CK nemá žádnou zodpovědnost za příruční zavazadla a věci, které jsou přepravovány v prostoru pro cestující.

Povinnosti CK a klientů
CK je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o klienty při poskytování přepravních služeb povinen zajistit zejména:
pořádek, čistotu a klid ve vozidle, takový způsob používání reprodukčních zařízení ve vozidle, který by nebyl na obtíž klientům, s výjimkou zařízení sloužících k informaci klientů.
Klient je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních klientů, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní klienty.
Klientovi není při přepravě zejména dovoleno:

 • mluvit za jízdy na řidiče
 • otvírat za jízdy dveře vozidla
 • zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla
 • bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla
 • kouřit ve vozidle
 • chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní klienty jiným nevhodným chování
 • používat hlasitě mobilní telefony
 • znečisťovat nebo poškozovat vozidlo

Klient je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů řidiče a pověřených osob udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy. Klient může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Jsou-li ve vozidle označeny vchody a východy, musí klient pro výstup nebo nástup použít dveře podle jejich označení. Přednost mají vystupující klienti před nastupujícími. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo plánovanou zastávku, může klient vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní důvody, je klient povinen na pokyn pověřené osoby nebo řidiče z vozidla vystoupit a do vozidla opět nastoupit.

Klient, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného.

Tento přepravní řád vstupuje v platnost 1.1.2014