Informace - Všeobecné obchodní podmínky | IDEAL-TOUR PRAHA - Cestovní Kancelář

Po - Čt 8:30 - 17 hod, Pá 8:30 - 16 hod +420 224 942 149

Informace

Všeobecné obchodní podmínkyVážení klienti, ještě před podáním závazné přihlášky na zájezd a uzavřením smlouvy o zájezdu si přečtěte následující všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“), tvořící nedílnou součást Smlouvy o Zájezdu, která se řídí § 2521 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Smlouva o Zájezdu (dále jen „Smlouva”) vzniká mezi objednatelem (dále také jako „Objednatel“) a jím přihlášenými spolucestujícími (dále společně vč. Objednatele také jako „Zákazníci” či každý jednotlivě jako „Zákazník“) zapsanými na závazné přihlášce na zájezd podle nabídky pořadatele společnosti IDEAL-TOUR PRAHA,s.r.o. na straně jedné a společností IDEAL-TOUR PRAHA,s.r.o., IČO: 25703269, se sídlem Praha 9, Freyova 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 62637 (dále také jako „CK“; Objednatel a CK dále společně také jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“) na straně druhé.Článek I. – Smlouva o Zájezdu

Smlouva uzavřená mezi CK a Objednatelem má vždy písemnou formu a je tvořena:

a) nabídkou, na jejímž základě je Smlouva uzavřena. Nabídka CK může být dle povahy věci učiněna prostřednictvím nabídkového katalogu, letáku, webových stránek CK či jinou formou, která splňuje zákonné požadavky nabídky na uzavření Smlouvy (dále jen „Nabídka“). Nabídka v tištěné podobě je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy. Má se za to, že tento požadavek je splněn také v případě, kdy Smlouva obsahuje odkaz na Nabídku, podle nějž je přesné znění Nabídky zjistitelné;

b) těmito VOP;

c) závaznou přihláškou na Zájezd (dále také jako „Přihláška“) která obsahuje identifikaci Smluvních stran, identifikaci dalších Zákazníků, základní vymezení Zájezdu, kterého se Smlouva týká (základní vymezení služeb, označení termínu konání a odkaz na patřičný popis v Nabídce; dále také jako „Zájezd“).

Smlouva platí pro všechny Zákazníky, tj. osoby Objednatelem uvedené na Smlouvě. Za plnění smluvních závazků osob na Smlouvě vyznačených ručí Objednatel jako za své vlastní. Má se za to, že Objednatel je i smluvním plátcem, není-li plněno či dohodnuto odlišně. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými dodatky nesoucími podpisy obou smluvních stran.

Smlouva nahrazuje ve smyslu § 2525 odst. 2 Občanského zákoníku, potvrzení o Zájezdu, obě Smluvní strany svým podpisem na Smlouvě stvrzují, že Smlouva, včetně všech příloh obsahuje náležitosti uvedené v § 2527 odst. 1 a odst. 2 Občanského zákoníku. Pro účely této Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že určení času zahájení a ukončení Zájezdu je určeno dnem zahájení a ukončení Zájezdu.

Objednatel stvrzuje svým prohlášením a podpisem na Přihlášce skutečnost, že je oprávněn zastupovat ostatní Zákazníky a ručí za jejich závazky.

Objednatel jako zástupce Zákazníků stvrzuje svým podpisem na Přihlášce, že od CK převzal veškeré materiály, které je mu CK povinna poskytnout ve chvíli, kdy uzavře Smlouvu, a to v dostatečném množství i pro ostatní Zákazníky, a že převzal také všechny přílohy Smlouvy obsahující veškeré zákonem určené informace.

Objednatel jako zástupce Zákazníků stvrzuje svým podpisem na Přihlášce, že považuje za zcela dostatečné informace o kategorii vybavenosti, poloze a hlavních charakteristických znacích ubytování, které jsou součástí Zájezdu a také, že považuje za zcela dostatečnou charakteristiku dopravního prostředku, kterým je realizována doprava v rámci Zájezdu, jakož i informace o kategorii dopravního prostředku a údaje o trase cesty a času odjezdu na Zájezd a příjezdu ze Zájezdu. Dále Objednatel potvrzuje svým podpisem skutečnost, že ve chvíli uzavření Smlouvy obdržel všechny její části, tak jak jsou popsány v tomto článku VOP.

Objednatel jako zástupce Zákazníků stvrzuje svým podpisem na Přihlášce, že dostal uspokojivou odpověď na všechny otázky, které považuje on i ostatní Zákazníci za důležité pro výběr Zájezdu, čerpání poskytnutého produktu a následné sjednání této Smlouvy, a to písemně. Pokud Zákazník nepožaduje žádné další doplňující informace a služby Zákazníkem zvláště vymíněné a neobdržel, tudíž žádné písemné vyjádření ze strany CK, stvrzuje svým podpisem i tuto skutečnost. Předmětné písemné vyjádření musí být stvrzeno jak Objednatelem, tak zástupcem CK.


Článek II. – Všeobecná ustanovení a upozornění

Pokud tyto podmínky odkazují na internetovou adresu CK nebo na www stránky CK, pak mají obě Smluvní strany za to, že jde o adresu www.idealtour.cz.

Při výběru Zájezdu si dobře všimněte nabízených služeb. Jejich obsah popsaný v Nabídce tvoří nedílný rámec smluvních ujednání mezi Zákazníky a CK. Ostatní materiály (např. doprovodné letáky hotelů, ústní sdělení atp.) mají pouze informační charakter a obě Smluvní strany mají za to, že nejsou závazné. Je třeba si uvědomit některé skutečnosti vyplývající jak ze zvoleného Zájezdu, tak i poskytovaných fakultativních služeb, které si v rámci Zájezdu Zákazníci objednali.

Např. pokud volíte pokoje 3, 4lůžkové (tedy obvykle 2lůž. s jednou nebo dvěma přistýlkami nebo v případě čtyřlůžkových pokojů např. pokoje se dvěma dvojlůžky tzv. „Queen size" tj cca 130 cm šířky) je omezené pohodlí vyjádřeno ve vztahu k základní ceně (tj. ve 2lůž. pokoji). Proto zejména pro dospělé doporučujeme volit pouze 2lůžkové pokoje. Cenová nabídka poskytuje všem Zákazníkům možnost výběru kapacit a programů jak z pohledu ceny, tak z pohledu kvality. K orientaci slouží zejména popis těchto zařízení v Nabídce a veškeré další zde uvedené údaje.
Mnoho hotelů je tvořeno centrální budovou (některé hotely i dalšími vedlejšími budovami umístěnými v areálu hotelu). Váš pokoj může být umístěn jak v centrální, tak ve vedlejší budově, pokud rozdíl mezi tímto typem ubytování není rozlišen v celkové ceně. Pokoje jsou vybaveny dle popisu provozovatele ubytovacího zařízení (CK vychází ze stavu v době zveřejnění nabídky), což se může do příjezdu zákazníka (i s ohledem na možné poškození zařízení předcházejícími hosty a jeho výměnu) změnit. Počítejte s tím, že vybavení, poloha, stáří nábytku a design studií, apartmánů či hotelových pokojů nejsou ani v objektech shodné kategorie úplně stejné, každá ubytovací kapacita má několik typů pokojů a není možné Vám je všechny představit. Případný rozdíl není důvodem k reklamaci. Může se stát, že v jednotlivých částech ubytovacího zařízení jsou různé typy pokojů s odlišným vybavením. Pokud však ubytovací zařízení jako celek splňuje podmínky pro zařazení do příslušné kategorie ubytovacího zařízení, nejedná se o porušení Smlouvy o zájezdu ani jiných právních norem, proto nenese CK odpovědnost za případný rozdíl v poskytovaných službách v rámci dané kategorie. Může se stát, že se pokoj bude nacházet v blízkosti výtahu, centrální klimatizace, blízko recepce, restaurace nebo kuchyně, což může způsobit zvýšený hluk a pohyb osob v okolí pokoje. Za tuto skutečnost nemůže nést CK odpovědnost, a proto nemůže být předmětem reklamace. Je nutné upozornit na skutečnost, že kategorizace hotelů (přidělenými *) je vždy v rámci limitu dané kategorizace, takže dva hotely stejné kategorizace (*) mohou mít různou úroveň. I v komfortních hotelech mohou být některé pokoje jednodušeji zařízeny. Může se stát, že vybavení pokoje nebude dle Vašich představ, zpravidla se jedná o vybavení, které není součástí místních norem pro kategorii ubytování, odpovídá místním zvyklostem a naopak je odlišné od našich zvyklostí.

CK poskytuje na požádání podrobné vysvětlení očekávané úrovně služeb ve vztahu k dohodnuté cenové hladině Zájezdu, resp. dalších poskytovaných služeb. Ubytovací zařízení jsou ze strany CK pečlivě vybírána, přesto je dobré si při výběru uvědomit, že k odpočinku patří i zábava, a tedy i místa popisovaná jako klidnější nevylučují blízkost obvyklých zábavních zařízení.

Pokud není zvláštním smluvním ujednáním dohodnuto odlišně, negarantuje CK přidělení konkrétních ubytovacích kapacit (pokojů) v hotelu nebo apartmánů v apartmánových komplexech, které je vždy v plné místní dispozici smluvního partnera CK, a proto nemůže být umístění pokoje či apartmánu v rámci ubytovacího zařízení předmětem reklamace. Standardní jednolůžkové pokoje mají obvykle malou výměru a nemusí být vybaveny balkónem, a to ani v případě, kdy je u dvoulůžkových pokojů balkón ze strany CK garantován. Za jednolůžkový pokoj se obecně má takový pokoj, který je zásadně obsazen 1 osobou, přičemž v pokoji může být umístěno i více lůžek.

Dále CK Klientům doporučuje posoudit volbu Zájezdu i z hlediska zvyklostí v zemi, kterou si vybrali (např. skutečnost, že v Itálii je většina pláží privátních, a tudíž je třeba počítat i s náklady na uhrazení vstupu atd.).

Prodeje typu last minute mají vždy charakter doprodeje zbytkových kapacit, případně prodeje podle speciální nabídky ubytovacího zařízení nebo dopravní společnosti. Pro účely této Smlouvy se obě Smluvní strany dohodly, že prodeje typu last minute jsou všechny prodeje, které jsou označené termínem na poslední chvíli nebo last minute. Vzhledem k tomuto charakteru prodejů mají obě Smluvní strany za to, že může dojít k drobným odchylkám mezi kvalitou a charakterem služeb poskytnutých podle prodeje typu last minute a služeb popsaných v běžné nabídce u předmětné kapacity (pokoje prodané v režimu last minute nemusí být vybavené balkónem i v případě, že základní nabídkový popis hotelu tuto službu nabízí, nemusí být poskytnuty nadstandardní služby jako jsou klimatizace, nápoje k jídlům, možnost bezplatného čerpání animačních programů, které hotel poskytuje atp.). Pokud dojde k takovéto úpravě služeb, mají obě Smluvní strany za to, že tato skutečnost je již zohledněna ve sjednané ceně a že tyto úpravy nemohou být předmětem reklamace. U hotelových služeb sjednaných podle nabídky typu last minute může dojít ve vyšší míře, než by tomu bylo u nabídek standardních, k poskytnutí náhradního ubytovacího zařízení ve smyslu článku X. těchto VOP (zpravidla z důvodu tzv. overbookingu – překnihování hotelu). Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že tato skutečnost je mj. vyjádřena nižší cenou Zájezdu a nemůže být proto předmětem reklamace. Toto platí i v případě, kdy nabídková cena zájezdu do hotelu, ve kterém by takové náhradní ubytování bylo poskytnuto, je nižší než běžná nabídková cena hotelu sjednaného Smlouvou, pokud cena zájezdu typu „last minute" je nejméně o 15 % nižší nežli běžná nabídková cena takového hotelu, ve kterém je náhradní ubytování poskytnuto.

Veškeré časové údaje jsou orientační, vyjma přesné hodiny odjezdu a srazu na Zájezd. Stejně tak údaje udávající vzdálenost hotelů od pláže jsou orientační. Trasy z odjezdového místa do prvního místa dle programu a z posledního místa dle programu do příjezdového místa jsou uvedeny orientačně a mohou se s ohledem na dopravní a místní podmínky měnit. Výčet pamětihodností u jednotlivých míst navštívených v rámci poznávacích zájezdů, který je uvedený v Nabídce, má charakter informativní a slouží jako přehled hlavních pamětihodností v dané lokalitě tak, aby si mohl Zákazník sestavit program v čase, kdy není organizován ze strany CK. Změna programů poznávacích zájezdů je vyhrazena vzhledem k aktuálním podmínkám (nepřízeň počasí, dopravní situace, mimořádné veřejné akce v lokalitě atp.). Uvedená výše vstupného je orientační a je odvozena dle údajů platných ke konci kalendářního roku bezprostředně předcházejícímu vydání Nabídky a může být měněna. Všechny ostatní údaje, sloužící k orientaci Zákazníků (např. údaje o dopravních předpisech, vstupech atd.) jsou založeny na informacích, které nemusí být aktuální a CK neodpovídá za případné škody, které by mohly z tohoto důvodu Zákazníkům vzniknout.

Při zájezdech zejména pobytových je v den příjezdu ubytování vždy v odpoledních hodinách a v den odjezdu se pokoje opouštějí zpravidla do 10:00, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tento postup je dán nutností přípravy pokojů.

Při zajištění letecké či autokarové přepravy je první a poslední den zájezdu určen k přepravě. Obě Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k možnému přesunu času odletu a příletu mohou být stravovací služby v příletový a odletový den řešeny formou tzv. „balíčku". V případě, že „balíček" nebude poskytnut, má Zákazník nárok na finanční kompenzací ve výši 200 Kč na osobu za nečerpanou stravovací službu. Takto mohou být řešeny stravovací služby pouze v případě, že z důvodu posunu letového času nebude tyto služby možné poskytnout řádně.

Pokud je v Nabídce jako stravovací služba uveden „švédský stůl", jedná se o typ stravování, kdy si Zákazníci vyberou z několika druhů zeleniny, studených salátů, teplých jídel a teplých příloh, dále si Zákazník vybírá dezert (v některých hotelových restauracích Vám také hotelová obsluha může podávat stravu dle Vašeho výběru). Není-li uvedena bližší specifikace, pak je nutno mít za to, že snídaně je tzv. kontinentální (pečivo, máslo, jam, čaj nebo káva) a večeře a oběd jsou servírované. Na skladbu stravování a způsob jeho konzumace a čas jeho poskytování nemá CK vliv.


Článek III. – Služby průvodce, delegáta a technický servis


Pokud Zájezd zahrnuje služby českého průvodce (dále jen „Průvodce“), jsou tyto dány následovně: doprovod Zájezdu po stránce organizační, dále poskytuje v autokaru rámcové místopisné historické a další výklady atp. Rovněž, v rámci možností daných mezinárodními úmluvami o průvodcovské službě, doprovází skupinu při jednotlivých prohlídkách.

Pokud Zájezd zahrnuje služby delegáta, jsou tyto dány mezinárodně všeobecně užívanou praxí, kdy se zástupce CK (dále jen “Delegát”) věnuje Zákazníkům ubytovaným v několika hotelových zařízeních a zařízeních jim obdobných v smluvně zajišťované destinaci. K zajištění kontaktu se Zákazníky užívá přiměřených prostředků (informační tabule, mobilní telefon, osobní schůzka po vzájemné domluvě).

Pokud Zájezd zahrnuje službu technického servisu CK, zahrnuje tato služba asistenční službu v českém jazyce, na kterou se v případě problémů může Zákazník na vlastní náklady telefonicky obrátit.


Článek IV. – Dopravní služby

Pokud cena Zájezdu obsahuje dopravu luxusním autokarem, znamená to, že je tato doprava realizována autokarem vybaveným klimatizací, WC, audiovizuálním vybavením, polohovatelnými sedadly. Obě Smluvní strany mají za to, že pokud dojde během přepravy k poruše na klimatizaci, WC či audiovizuálním vybavení, jedná se o drobnou provozní závadu, která nezakládá nárok na zahájení reklamačního řízení. Autokar nemusí být vybaven WC či audiovizuálním vybavením, toto zejména bývá pravidlem při zajišťování transferů či zajišťování autokarové přepravy smluvních partnerů v zahraničí.

Letecké zájezdy a vybrané autokarové zájezdy jsou ze strany CK zpravidla pořádány ve spolupráci s dalšími cestovními kancelářemi.

Služba svoz – CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 8 cestujících, může CK změnit zajištění dopravy Zákazníků k Zájezdu na veřejnou hromadnou dopravu (meziměstské autobusy, vlak, metro).
V případě zrušení svozu, kdy v nástupním místě bude méně než 8 cestujících, bude navrácen případný příplatek za tzv. „svoz". Zákazníkovi bude tato částka proplacena po návratu ze Zájezdu, a to v kanceláři, kde si Zájezd zakoupil. V takovém případě bude Zákazník informován v pokynech na Zájezd. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od Smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného storno poplatku podle VOP. Místo a čas odjezdu na Zájezd se řídí „Pokyny k Zájezdu", které Zákazník obdrží od CK cca 7 dní před odjezdem/odletem.

V případě sjednávání služeb letecké dopravy je Objednatel (ostatní Zákazníci jeho prostřednictvím) vždy písemně nebo ústně informován o tom, která letecká společnost přepravu zajišťuje.

CK je povinna informovat Zákazníka o identitě leteckého přepravce a mít k dispozici v prostorách provozovny či na www stránkách černou listinu leteckých přepravců, která je čtvrtletně aktualizována.

Práva a povinnosti Zákazníků a CK při autokarové nebo letecké přepravě sjednané na základě Smlouvy se řídí platnými zákony ČR a států ve kterých je taková přeprava realizována, dále platnými mezinárodními Smlouvami, které se takové přepravy týkají a dále přepravním řádem CK. Přepravní řád je uveřejněn na adrese www.idealtour.cz a dále je k dispozici u každého smluvního zástupce CK. Zákazník a CK se dohodli, že Zákazník svým podpisem na Smlouvě stvrzuje také skutečnost, že mu jsou známy podmínky přepravního řádu a že s těmito podmínkami přepravního řádu souhlasí. Přidělení místa jednotlivých cestujících je vždy předmětem jednání Zákazníka přímo s přepravcem (CK nemá na umístění Zákazníků v letadle vliv).


Článek V. – Základní podmínky účasti

Nezbytnou podmínkou účasti Zákazníka CK na zahraničních Zájezdech CK je vlastnictví platného cestovního dokladu, popřípadě dalších dokumentů či splnění dalších náležitostí nutných pro vycestování do zahraničí (např. cestovní vízum, očkovací průkaz, potvrzení o zdravotní způsobilosti atp.). Pokud není výslovně uvedeno ve Smlouvě jinak, nejsou případné poplatky spojené s vycestováním v ceně Zájezdu. CK může jako tranzitní zemi pro příjezd k pobytovému či poznávacímu Zájezdu použít zemi, kde je vízová povinnost. Na tuto skutečnost upozorní CK písemně Zákazníky nejpozději 21 dnů před odjezdem na Zájezd, pokud dojde k uzavření Smlouvy ve lhůtě kratší než 21 dnů před odjezdem, upozorní CK na tuto skutečnost při uzavření Smlouvy. Obě Smluvní strany mají za to, že nesplnění této lhůty nezakládá nárok na odstoupení od Smlouvy. Další podmínkou je uzavření pojistky na léčebné výlohy v zahraničí po dobu trvání Zájezdu, pokud tato pojistka není zahrnuta již v ceně Zájezdu a pokud se nejedná o Zájezd, který je organizován pouze na území ČR. Podmínkou účasti Zákazníka CK na Zájezdech CK je dodržení základních norem a pravidel slušného chování (jako hrubé porušení této podmínky je chápáno zejména nadměrné užívání alkoholu, obtěžování ostatních klientů, výtržnictví, útok na osoby nebo majetek ostatních účastníků Zájezdu nebo zástupců CK apod.). V případě, že tyto podmínky nebudou ze strany Zákazníka splněny či budou prokazatelně porušeny v průběhu trvání smluvního vztahu, zejména v průběhu poskytování služeb podle Smlouvy, je Průvodce, Delegát nebo jiný oprávněný pracovník CK zmocněn k vyloučení takového Zákazníka ze Zájezdu, čímž ukončí smluvní vztah mezi CK a předmětným Zákazníkem. V takovém případě CK neposkytuje jakoukoliv finanční kompenzaci ani nezajišťuje návrat do odjezdového místa. Děti do 15 let mohou cestovat jen v doprovodu dospělých osob, které za ně ručí (cestují-li samy, pak jen s písemným souhlasem zákonného zástupce). Osoby mezi 15–18 lety věku mohou samostatně cestovat také pouze s písemným souhlasem a zplnomocněním svých zákonných zástupců. Pokud jsou Zákazníci starší 65 let nebo mají-li zdravotní problémy, doporučujeme konzultovat způsobilost k účasti na Zájezdu, zejména u Zájezdů do klimaticky či epidemiologicky náročných oblastí, s ošetřujícím lékařem.

Účast na Zájezdu (poskytnutí služeb dle Smlouvy) je dále podmíněna řádným dodržením smluvních podmínek ze strany Zákazníků, a to zejména podmínek týkajících se plateb za objednaný Zájezd a jejich termínů, jakož i poskytnutí pravdivých a úplných informací požadovaných ze strany CK pro vyhotovení Přihlášky a uzavření Smlouvy.

V případě, že Zákazníci nesplní některou z podmínek účasti na Zájezdu, CK je oprávněna kdykoli po zjištění této skutečnosti odstoupit od Smlouvy, a to i v případě, že došlo k čerpání některé ze služeb Zájezdu. CK v takovém případě neručí za škody tímto Zákazníkovi vzniklé a není povinna poskytnout objednateli jakoukoliv finanční kompenzaci nebo slevu z ceny služeb. Při takovém odstoupení ze strany CK je Zákazník povinen uhradit odstupné podle článku XII. těchto VOP.


Článek VI. – Závaznost Smlouvy

Smlouva je mezi Zákazníkem a osobami jím k účasti na Zájezd přihlášenými a CK závazně uzavřena ve chvíli podpisu řádně vyplněné závazné Přihlášky, a to oběma Smluvními stranami. CK je povinna poskytnout touto Smlouvou dohodnutá plnění pouze v případě, že je ze strany Zákazníka v řádném termínu zaplacena celá cena Zájezdu, jakož i dále objednaných služeb.

Právo účasti na Zájezdu Objednatele a ostatních Zákazníků vzniká řádným zaplacením ceny Zájezdu. Povinnost závazné rezervace – zaknihování Zájezdu ve prospěch Objednatele a ostatních Zákazníků ze strany CK, vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané Přihlášky na Zájezd, tedy uzavřením Smlouvy, prohlášením, že je Objednatel plně seznámen s těmito VOP a prohlášením, že s těmito souhlasí a zaplacením odpovídající zálohy na cenu Zájezdu dle Smlouvy (čl. VII VOP). Zálohu nebo celou cenu za poskytovaný Zájezd skládá Objednatel ve všech prodejních místech CK nebo u jeho smluvních prodejců (cestovních agentur). Cestovní agentura vybírá zálohové platby jménem CK nebo zaplacením na účet CK.


Článek VII. – Platební ujednání

Objednatel je povinen při podpisu Smlouvy složit CK finanční zálohu na cenu Zájezdu, a to ve výši nejméně 50 % ceny předmětných sjednaných služeb za všechny Zákazníky uvedené na jím podepsané Smlouvě.

Doplatek za objednané služby je Objednatel povinen uhradit nejpozději 30 dnů před odjezdem na Zájezd (poskytnutím první služby podle Smlouvy), pokud není přímo v Nabídce uvedeno jinak. Rozhodným dnem úhrady je den, ve kterém je cena za doplatek uhrazena buď v hotovosti na pokladně CK, nebo připsána na bankovní účet CK. Pokud je Smlouva uzavřena ve lhůtě kratší než 30 dní před odjezdem na Zájezd, musí Objednatel zaplatit celkovou cenu Zájezdu jedinou platbou současně s podpisem Smlouvy a jejím zaknihováním.

V případě nákupu zájezdu do 31.1. roku konání zájezdu zákazník může uhradit sníženou zálohu ve výši 2000 Kč/os. (+ případné cestovní pojištění). Druhá záloha do výše 50 % z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena do 1.3. roku konání zájezdu, případně do 60 dnů před zahájením zájezdu (podle toho, co nastane dříve). Celková cena zájezdu musí být uhrazena ve všech případech do 30 dnů před zahájením.

Bude-li Přihláška vyplněna nepravdivě nebo v případě, že jakákoliv platba dle Smlouvy nebude uhrazena řádně a včas, je CK oprávněna jednostranně odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění. Obě Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě neposkytne CK Zákazníkům žádnou finanční kompenzaci. Při takovém odstoupení ze strany CK je Zákazník povinen uhradit odstupné podle článku XII. těchto VOP.


Článek VIII. – Cena Zájezdu


Služby, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, jsou specifikovány ve Smlouvě a jsou předmětem plnění ze strany CK. Žádné jiné služby není CK povinna Zákazníkům na základě této Smlouvy poskytnout, vyjma služeb fakultativních, které si Zákazník prokazatelně objednal a řádně uhradil. Cena Zájezdu je stanovena dohodou mezi Zákazníkem a CK.

Jednostranně měnit dohodnutou cenu ze strany CK lze pouze výjimečně v případech, kdy v době mezi přihlášením na Zájezd a jeho konáním dojde k prokazatelným změnám, které budou mít za následek zvýšení ceny služeb smluvených v Smlouvě, z důvodů zvýšení ceny za dopravu, ceny služeb spojených s dopravou – přístavních a letištních tax anebo ceny pohonných hmot nebo díky změně směnného kurzu koruny o více než 10 %, to vše v souladu s ustanovením § 2530 občanského zákoníku. V takovém případě bude Zákazník CK informován o jednostranném navýšení ceny Zájezdu a vyzván k doplatku základní ceny Zájezdu. Doplatek ceny Zájezdu je určen vždy rozdílem mezi nákladem kalkulovaným a nákladem aktuálním vyjádřeným v českých korunách. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu, jestliže se zvýší tyto náklady:

a) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie,

b) daně, taxy nebo jakákoli obdobná peněžitá plnění nebo úplaty ze služeb cestovního ruchu poskytovaných podle SOZ třetími stranami,

c) směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu,

Zvýšení ceny se vypočte následovně:

ad a) Ceny leteckých zájezdů jsou vázány na cenu leteckého paliva, jehož cena se odvíjí od měsíčního průměru nejvyšších denních cen Jet FOB Barges Rotterdam publikovaných v Platts Oilgram jako Barges FOB Rotterdam Higg. Cena paliva použitá pro kalkulace zájezdů je 600 USD /MT. Pokud se cena leteckého paliva zvýší nad 600 USD/MT, bude cena zvýšena o 50 Kč za každé 1 % nárůstu ceny paliva. Např. při zvýšení ceny paliva o 1 % (= 6 USD ) bude nová cena = původní cena + 50 Kč. Ceny autobusových zájezdů jsou vázány na cenu nafty. Cena nafty použitá pro kalkulace zájezdů je 39 Kč / 1 litr. V případě, že by cena nafty vzrostla nad 41 Kč za litr (zdroj kurzy.cz), je CK oprávněna zvýšit cenu zájezdu o příplatek ve výši 30 Kč za každou započatou 1 Kč nárůstu nad kalkulovanou cenu 39 Kč. Např. při zvýšení ceny nafty na 41,50 Kč bude nová cena = původní cena + (3 × 30) Kč,

ad b) v případě zvýšení tax nebo jiných služeb poskytovaných třetími stranami CK zvýší cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu. Např. při zvýšení platby o 100 Kč bude nová cena zájezdu = původní cena + 100 Kč,

ad c) v případě zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 % oproti kurzu ČNB platnému k 15. 10. roku předcházejícímu rok konání zájezdu, bude cena zvýšena o 1 % za každé 1 % nárůstu kurzu Kč. Např. při zvýšení kurzu o 10,5 % bude nová cena = původní cena × 1,105 Kč.

Cenu nelze ze strany CK jednostranně měnit v době kratší než 21 kalendářních dnů před určeným dnem odjezdu na Zájezd.

Za zvýšení ceny nelze pokládat finanční úhrady vízových povinností, ať již v Nabídce deklarovaných, či zavedených dodatečně, či uplatněných dle ustanovení těchto podmínek, pokud cena za vízum není výslovně zahrnuta v ceně Zájezdu.

Případné poskytování jednotlivých slev z ceny Zájezdu se zásadně nekumuluje, tj. vždy se uplatňuje pouze sleva jediná, pokud není výslovně uvedeno jinak.


Článek IX. – Minimální počet účastníků

Realizace objednaného Zájezdu je podmíněna minimálním počtem účastníků ve výši 34 osob, pokud není uvedeno jinak. Pokud nebude naplněn minimální počet účastníků Zájezdu, je CK oprávněna Zájezd zrušit. O zrušení Zájezdu z důvodu nízké naplněnosti rozhodne CK nejpozději 14 kalendářních dnů před odjezdem. O zrušení Zájezdu je CK povinna Zákazníka informovat nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho zrušení. Rozhodným dnem pro podání informace o zrušení Zájezdu je den odeslání informace Objednateli či ostatním Zákazníkům, případně příslušnému obchodnímu zástupci CK, prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy nebo jakýmkoliv jiným obdobným způsobem. Ve stejné lhůtě odešle CK Zákazníkům dosud uhrazené platby. Zrušení Zájezdu ze strany CK z důvodů uvedených v tomto článku nepodléhá žádným storno poplatkům. Pro případ zrušení Zájezdu z důvodu výše uvedených, nabídne CK Zájezd srovnatelný.


Článek X. – Změna sjednaných služeb ze strany CK

Pokud dojde z důvodů hodných zvláštního zřetele (pro účely této Smlouvy se obě Smluvní strany dohodly, že důvody hodné zvláštního zřetele jsou tyto: uzavření celého ubytovacího zařízení nebo jeho části z provozních důvodů, překnihování, tj. overbooking – nenadálé obsazení kapacity hotelu, snížení lůžkové kapacity hotelu v důsledku poruchy na instalacích, výpadek provozu v některé části hotelu, zejména v kuchyni, prádelně atp., opravy místních komunikací, letišť, přetížení letecké přepravy, vytvoření složité dopravní situace lokálního či regionálního charakteru, neprůjezdnost oblasti, uzavření některých objektů z důvodů oprav, manifestací, lokálních nebo státních svátků, jakožto i z dalších důvodů obdobného charakteru) k některým nezbytným změnám např. změna trasy, nutné menší programové změny, změna odletového místa a dne v případě letecké přepravy, ubytování v náhradním objektu stejné či vyšší kategorie, podle oficiální kategorizace obvyklé v zemi, kde jsou tyto služby poskytovány – např. označení hotelu nebo ubytovacího zařízení hvězdičkami, či písmeny a srovnatelného umístění (pro účely Smlouvy mají obě Smluvní strany za to, že srovnatelným umístěním se rozumí umístění ve shodné oblasti, v případě pobytových Zájezdů je brána tolerance 300 m od původního údaje pro vzdálenost od pláže), změna organizace stravování atp., se obě Smluvní strany dohodly, že mají za to, že tyto změny nemají charakter porušení smluvních ujednání podle této Smlouvy a že nezakládají nárok na odstoupení od Smlouvy nebo poskytnutí finanční či jiné kompenzace. Charakter těchto drobných změn neumožňuje CK Zákazníky informovat před odjezdem na Zájezd a některé mohou být zapříčiněny okolnostmi, které jsou známy až v průběhu Zájezdu. V takovém případě je zástupce CK plně oprávněn k provedení změn ve smyslu náhradního ubytování a úpravy programu či zajištění programu náhradního. V případě využití nepravidelné hromadné přepravy osob upozorňuje CK na možnost vzniku zpoždění, a to zejména z technických důvodů nebo z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížení leteckých cest nebo ztížené propustnosti pozemních komunikací a hraničních přechodů.

CK neodpovídá za zpoždění nebo škody, které mohou účastníkům Zájezdu vzniknout v důsledku zpoždění při přepravě, pokud toto zpoždění není přímo zaviněno smluvním partnerem CK. Zpoždění také nezakládá nárok na odstoupení od Smlouvy nebo uplatnění jiných nároků.

CK si vyhrazuje právo a zákazník souhlasí s posunem termínu především u leteckých zájezdů a to až o 95 hodin. Tyto změny může CK učinit do 21 dní před odjezdem/odletem zájezdu. Na letecké zájezdy je většina odletů z Prahy. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo z důvodu změn v letových řádech zvolit odlet či přílet i z jiného blízkého letiště (Rakousko, Německo aj.), v takovém případě zajistí ve vlastní režii transfery na/z letiště z původně sjednaného odletového místa. Ve zcela výjimečných případech může dojít k závažnějším změnám, např. přesunutí termínu odjezdu o více než 96 hodin, významné změny programu či způsobu přepravy atp. V takových případech využije CK všech možností, aby Zákazníky, kterých se taková změna týká, bezodkladně informovala. Pokud nebude Zákazník s těmito změnami souhlasit, má právo na vrácení již uhrazené částky nebo na převod této částky na úhradu ceny nově objednaného Zájezdu bez storno poplatků.

V takovém případě CK určí Zákazníkovi vhodnou lhůtu k vyjádření ohledně změny. Jestliže nedojde po odjezdu Zájezdu k plnění významného podílu dohodnutých služeb, provede CK na vlastní náklady vhodná alternativní opatření. Pokud vznikne náhradním plněním prokazatelně cenový rozdíl na úkor Zákazníka, bude nabídnuta náhrada rozdílu mezi konkrétní nabídnutou a uskutečněnou službou.

Pokud dojde k neplnění programu poznávacího Zájezdu z důvodů nezaviněných přímo CK (zejména z důvodů nepředvídané dopravní situace, nepředvídaných změn v otvíracích dobách objektů, dočasných uzavírek komunikací po trase, dočasného omezení provozu komunikací po trase, stávek, demonstrací, extrémních klimatických jevů atp.), může být tato skutečnost předmětem reklamace pouze v případě, že takové neplnění postihne více než 25 % programu takového Zájezdu.

CK je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmů Zákazníků operativní změny programu a poskytovaných služeb během Zájezdu, není-li možné dodržet stanovený program nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě je CK povinna:

a) Zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter Zájezdu nebo služeb.

b) Upravit cenu Zájezdu a služeb v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb. Nároky budou řešeny individuálně. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu CK nebo k okolnostem, které ovlivní Zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a CK zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká Zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.

CK nenese odpovědnost za škody, vyplývající pro Zákazníka ze změn sjednaných služeb, kromě případů uvedených v jiných oddílech těchto podmínek. CK nenese odpovědnost zejména v případech, pokud k těmto změnám došlo: zaviněním, které lze přičíst Zákazníkovi či zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, a to v případě, jsou-li takové změny nepředvídatelné nebo nevyhnutelně vyplývající z okolností, jejichž vzniku nelze objektivně zabránit (zejména z důvodů živelných pohrom, neobvyklé objektivními okolnostmi zapříčiněné dopravní situace při přesunech, mimořádných opatření zavedených úřady spravující předmětné území, stávky atd.).


Článek XI. – Zrušení Zájezdu ze strany CK


CK si vyhrazuje právo zrušit Zájezd, a to zejména v případě, kdy MZV ČR nedoporučí občanům ČR cestovat do cílové destinace nebo např. objektivního nedostatečného obsazení Zájezdu atp. V tomto případě poskytne CK Zákazníkům možnost výběru jiného zájezdu ve srovnatelné úrovni nebo plné a bezodkladné vrácení uhrazené částky. O zrušení Zájezdu je CK povinna vyrozumět Zákazníka písemnou formou (obě Smluvní strany mají za to, že písemná forma zahrnuje i vyrozumění prostřednictvím elektronické pošty).


Článek XII. – Zrušení Zájezdu ze strany Zákazníka

Kdykoli před odjezdem vybraného Zájezdu má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy osobně nebo doporučeným dopisem. Obě Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k charakteru činnosti CK mohou Zákazníci odstoupit od Smlouvy pouze po zaplacení odstupného (storno poplatku), které kryje náklady a škody, tímto zrušením CK vzniklé. Výše storno poplatku je sjednána níže. V případě, že náklady na zajištění Zájezdu byly ze strany CK prokazatelně vyšší, nežli je v tomto článku sjednaná výše storno poplatků, pak se obě Smluvní strany dohodly na tom, že storno poplatek odpovídá výši těchto prokazatelně vynaložených nákladů (například nákladů na zajištění letenky, ubytování, stravování, autokarové dopravy, nezbytné provozní náklady CK atp.).

Rozhodným dnem pro stanovení výše storno poplatků je den, kdy se příslušný Zákazník dostaví osobně do CK a odstoupí od Smlouvy nebo kdy je CK doručeno písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy. Lhůta, podle které je storno poplatek vypočítán, je pak rozdílem mezi tímto dnem a dnem poskytnutí první služby týkající se Zájezdu (zpravidla odjezd). Níže uváděné storno poplatky jsou vyčísleny procentem z celkové ceny Zájezdu příslušných Zákazníků, kteří Zájezd zrušili. Pokud je v ceně Zájezdu zahrnuto pojištění proti storno poplatkům, je ve vlastním zájmu Zákazníků, aby se seznámili s podmínkami, za jakých mohou na pojišťovně uplatnit svůj nárok na refundaci storno poplatků.

 Den před stanoveným odjezdem  storno poplatek
Více než 60 dní (Zájezdu s autokarovou dopravou) skutečné náklady, nejméně však   10 %
Více než 60 dní (Zájezdu s leteckou dopravou) skutečné náklady, nejméně však   20 %
59 až 26 dní skutečné náklady, nejméně však
  50 %
25 až 10 dní skutečné náklady, nejméně však
  80 %
9 dní a méně kalendářních dní vč. dne odjezdu
 100 %

V případě, kdy storno poplatek bude vyměřen na základě vzniklých nákladů, budou výše uvedené procentní částky použity pro stanovení storno poplatku za ostatní služby (např. ubytovací, delegátské, průvodcovské a ostatní provozní služby spojené se zajištěním Zájezdu). Z tohoto důvodu CK Zákazníkům důrazně doporučuje uzavřít pojištění, které zahrnuje též odškodnění v případě stornování letenky.

Za odstoupení od Smlouvy se 100% storno poplatkem je nutno považovat i nedostavení se k odjezdu (odletu) na Zájezd včas nebo vyloučení ze Zájezdu z důvodu jeho vážného narušování ze strany Zákazníka a předčasné ukončení konzumace služeb sjednaných podle Smlouvy jakož i odstoupení od Smlouvy v průběhu jejího plnění z důvodů, na které CK nemá žádný vliv.

V případě, že se Zákazník sám rozhodne nečerpat dále služby Zájezdu (byť i jen jednotlivé) v době, kdy mu již byla poskytnuta první služba v Zájezdu obsažená, je toto považováno oběma Smluvními stranami také za zrušení, resp. odstoupení od platné Smlouvy se 100% storno poplatkem, pro takto nečerpané služby.

CK má právo provést jednostranný zápočet pohledávky CK z titulu stornopoplatku (ať už paušálně stanoveného nebo vyměřeného na základě vzniklých nákladů) vůči pohledávce zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. Obě pohledávky v takovém případě zanikají v rozsahu, ve kterém se kryjí. Případný nedoplatek je zákazník povinen doplatit CK do 15 dnů od okamžiku, kdy bude vyrozuměn o jeho výši. Případný přeplatek CK vrátí zpět zákazníkovi do 15 dnů od okamžiku účinnosti odstoupení.


Článek XIII. – Zrušení Zájezdu ze strany Zákazníka v případě globální pandemické situace


V případě, že v místě cílové destinace či v zemi průjezdu (v případě autokarové dopravy) panuje pandemická situace, která znemožňuje konání Zájezdu, a pro příslušnou destinaci:

a) byl vydán zákaz cestování do dané lokality ze strany vlády ČR, ministerstva zdravotnictví ČR či ministerstva zahraničí ČR,

b) byla ze strany úřadů příslušné destinace nařízena povinná karanténa při vstupu,

c) došlo k uzavření hranic ČR či

d) cílová destinace či země průjezdu nepovoluje vstup obyvatel ČR na své území,

má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků. Toto právo může Zákazník uplatnit nejdříve 10 dnů před konáním Zájezdu, nestanoví-li CK termín dřívější.


Článek XIV. – Změna Zájezdu ze strany Zákazníka

Do 60 dnů před poskytnutím první služby objednaného Zájezdu může Zákazník požádat CK o převedení smluveného Zájezdu na jiný Zájezd nabízený CK. V případě kladného vyřízení se Zákazník zavazuje uhradit poplatek ve výši 500 Kč za administrativní převedení každého jednoho Zákazníka. V případě převedení je Zákazník povinen uhradit cenu sjednanou pro zájezd, jehož služby bude ve skutečnosti čerpat. Jakákoli změna podaná Zákazníkem v době kratší než 60 kal. dnů před odjezdem bude považována za odstoupení od Smlouvy a bude podléhat výše uvedeným storno poplatkům.


Článek XV. – Ručení za vady

CK ručí za správnost popisu a provedení služeb dle Nabídky, nikoli však za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž vydavatelem není a tyto nemůže ovlivnit. Nároky Zákazníků zanikají, nejsou-li uplatněny z titulu odpovědnosti za vady, do jednoho měsíce od skončení Zájezdu u CK nebo u osoby, která zprostředkovala uzavření Smlouvy.


Článek XVI. – Pojištění

Zákazníci, kteří si tuto službu sjednají v CK, jsou po celou dobu čerpání objednaných služeb pojištěni základním pojištěním na základě Smlouvy uzavřené mezi CK a pojišťovnou, která je označena v Nabídce. Pojištěním Zákazníka vzniká smluvní vztah mezi Zákazníkem a pojišťovnou. CK je pouze zprostředkovatelem daného smluvního vztahu. Tento je doložen uzavřenou Smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici k osobnímu nahlédnutí. Možnosti připojištění jsou označeny na www stránkách CK. Pojištění se v případě použití vlastní dopravy vztahuje pouze na dobu pobytu, nikoli cesty. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě zavazadla v průběhu letecké přepravy, musí Zákazník tuto skutečnost nahlásit a uplatnit ihned po příletu příslušnému pracovišti na letišti, kde bude sepsán protokol, který je nezbytný pro další jednání s leteckou společností. Každý Zákazník CK má možnost dalšího individuálního připojištění. Dále jsou Zákazníci CK pojištěni povinným smluvním pojištěním podle § 6 zákona 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, na základě Smlouvy uzavřené mezi CK a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s.


Článek XVII. – Reklamace služeb poskytnutých podle Smlouvy, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Povinností Zákazníků je při zjištění jakékoli závady (na plnění sjednaných služeb podle Smlouvy) tuto závadu bez prodlení na místě například písemně či jinou vhodnou a prokazatelnou formou ohlásit zástupci CK (Průvodci, Delegátovi atp.). Pokud není tato povinnost ze strany Zákazníka dodržena, CK není povinna poskytnout za takové nedostatky finanční či jinou kompenzaci. Pokud není prokazatelně možné uplatnit reklamaci na místě nebo pokud nedošlo k prokazatelně uspokojivému odstranění předmětné závady (průkaznost takových tvrzení je Zákazník povinen doložit písemným zápisem provedeným v den nahlášení nedostatku vystaveným pracovníkem CK – tzv. potvrzením o přijetí reklamace, přičemž v opačném případě mají obě Smluvní strany za to, že tvrzení Zákazníka jsou neprokazatelná a neprůkazná), jsou Zákazníci oprávněni reklamovat služby prokazatelnou formou v zákonem stanovené lhůtě, (rozhoduje den vystavení potvrzení o přijetí reklamace ze strany CK, případně den doručení reklamace CK, přičemž vyplněný anketní list se za reklamaci nepovažuje). Při reklamaci je nutno vycházet pouze z Nabídky. CK vynaloží veškeré úsilí k odstranění objektivně zjištěného nedostatku. CK rozhodne zpravidla do pěti pracovních dnů, zda je či není reklamace oprávněná. Vzhledem k charakteru reklamačního řízení si vyhrazuje právo využít 30denní odpovědní lhůty. Pokud CK shledá reklamaci oprávněnou a pokud nedošlo k poskytnutí kompenzace na předmětný nedostatek v průběhu trvání Zájezdu, je povinna poskytnout adekvátní slevu z ceny Zájezdu.

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se Zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2, Email: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz.


Článek XVIII. – Platnost a účinnost VOP

Tyto VOP se vztahují na Smlouvy uzavřené dle Nabídek uveřejněných po datu jejich platnosti a účinnosti.

V případě, že některé ustanovení VOP či Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický a hospodářský účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery. .

Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto VOP odpovídají okamžiku jejich platnosti a účinnosti. CK si vyhrazuje právo aktualizace a změn.

Článek XIX. – Zpracování osobních údajů Zákazníků/účastníků

Zákazník bere na vědomí, že CK je oprávněna zpracovávat osobní údaje svých Zákazníků v rozsahu nezbytném pro účely splnění Smlouvy uzavřené s CK, v souladu se Smlouvou a za účelem plnění zákonných povinností CK vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.

Správcem osobních údajů Zákazníka je CK, tj. společnost IDEAL-TOUR PRAHA,s.r.o., IČO: 25703269 se sídlem Freyova 5/236, 190 00 Praha 9.

Pokud si u CK objednáte Zájezd či jiné služby, vyplňuje CK s Vámi podrobnou Smlouvu a zjišťuje další důležité údaje nutné pro vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, datum narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, bankovní spojení, email, poštovní adresa, v případě potřeby též údaje o Vašem zdravotním stavu. Všechny tyto osobní údaje CK zpracovává pouze po zákonem stanovenou dobu, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vaší objednávky.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech CK. Osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci CK. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci byli řádně poučeni a proškoleni. Data jsou uložena na vysoce zabezpečených serverech a pravidelně zálohována.

Pro účely zpracovávání má k osobním údajům Zákazníka přístup CK jako správce, její zaměstnanci a smluvně pověření zpracovatelé, tj. především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci CK, autorizovaní prodejci, kteří se Zákazníkem uzavírají Smlouvy jménem a na účet CK, smluvní dodavatelé služeb k zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu, např. služeb ubytovacích, stravovacích, dopravních apod. Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost Zákazníka poskytne CK informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.

Zákazník bere na vědomí, že je CK oprávněna uchovávat, zpracovávat a předávat osobní údaje uvedené ve Smlouvě i po ukončení Smlouvy za účelem plnění právních povinností, a to v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy. CK je oprávněna uchovávat a zpracovávat osobní údaje i po ukončení Smlouvy, a to z důvodů oprávněných zájmů.

Osobní údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo CK zpracovává za účelem přímého marketingu, zejména pro zasílání obchodních sdělení formou e-mailových zpráv a také písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb.

Zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zasílání takových obchodních sdělení, a to na korespondenční adrese CK Heleny Malířové 4, 169 00 Praha 6 nebo při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím elektronického kontaktu způsobem uvedeným v takovém sdělení. V takovém případě CK nebude dále obchodní sdělení zasílat, ani jinak zpracovávat osobní údaje Zákazníka pro účely přímého marketingu. Osobní údaje svých Zákazníků CK jako správce zpracovává po dobu trvání uzavřené Smlouvy k zajištění jejího splnění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou Smlouvou CK uchovává osobní údaje Zákazníků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností správce a k zajištění oprávněných zájmů správce. Doba uchovávání osobních údajů Zákazníků CK je dána obecně závaznými právními předpisy upravující zejména reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran, lhůty pro archivaci dokumentů apod.

Ustanovení o zpracovávání osobních údajů Zákazníků se přiměřeně uplatní i na fyzické osoby, v jejichž prospěch Objednatel Smlouvu s CK uzavřel.

V případě, že Objednatel uzavírá Smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením Smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob, a to na základě smluvního či jiného zastoupení. Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních údajů uplatnit následující práva:

a) Právo na informace o zpracování osobních údajů

b) Právo na přístup k osobním údajům

c) Právo na změnu

d) Právo na výmaz údajů

e) Právo na omezení zpracování

f) Právo na přenos informací

g) Můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje CK svým Zákazníkům ve VOP a dále v Zásadách ochrany osobních údajů Zákazníků CK, které jsou k dispozici ve všech provozovnách CK a taktéž na https://www.idealtour.cz/informace/informace-o-ochrane-osobnich-udaju.

Tyto VOP vstupují v platnost dnem 15.11.2023.VOP ke stažení